Logo
พริกป่นซองพกพา 711 02 front
พริกป่นซองพกพา 711 03 back
พริกป่น ซองเล็ก
พริกป่นซองพกพา 711 02 front
พริกป่นซองพกพา 711 03 back
พริกป่น ซองเล็ก

Description

พริกป่น

แบบซองพกพา

สะดวกในการใช้ พกพาง่าย ราคาประหยัด

มีจำหน่ายที่ 7ELEVEN

บรรจุ 10 ซอง

ราคา 10 บาท