๗ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

๗ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us