ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวินมอบหนังสือและงบประมาณสนับสนุนให้กับทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวินได้เดินทางไปยังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบหนังสือและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง
หนังสือที่มอบให้ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทั้งวิชาการ ความรู้ทั่วไป และวรรณกรรม เพื่อจุดประกายความรู้ ความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านสติปัญญาและจิตใจ
นอกจากนี้ มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ยังได้มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดและศูนย์ฝึกอาชีพภายในทัณฑสถาน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

การมอบหนังสือและงบประมาณในครั้งนี้เป็นการแสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีของมูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ที่ต้องการให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

About us