มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวินได้ก่อตั้ง โดยท่านผู้หญิง ม.จ.พันธุ์สวลี กิติยา

ซึ่งท่านได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจากปัญหาต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือ คนชรา ที่ขาดที่พึ่งพิง

และไม่มีที่อยู่อาศัยที่มีมากขึ้นเช่นกัน จึงได้เกิดปณิธานการให้

สู่การก่อตั้งมูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน โดยมีพันธกิจสำคัญ อันได้แก่

การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ก็เพื่อการกุศลและเพื่อช่วยเหลือ ทำสาธารณประโยชน์ต่างๆให้กับสังคม

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น

มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ขอเป็น  “สะพานบุญแห่งการให้”

พัฒนาสังคมให้ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “มุ่งมั่น ก้าวไกล ใส่ใจสังคม”

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ผึ้งหลวง

 

: 02-510-2957

 : phuengluang.s